Buurtparticipatie

Oplossingen na een professionele inventarisatie is iets waar u Stichting WIEC voor in kunt huren. Vaak lees je in de media over problemen in wijken die escaleren. Na een aantal weken blijkt dan ook in veel gevallen dat diverse organisaties met dezelfde problematiek bezig zijn geweest maar niet van elkaar weten wie wat nu eigenlijk doet.

De professionals vinden dat ze heel goed werk verrichten en de bewoners beweren het tegenovergestelde. Anno 2011 is professionalisering een belangrijk onderwerp en Stichting WIEC is hier een groot voorstander van. Wij zien de bewoners van de wijken als de wijk. Zonder de bewoners problemen oplossen is een utopie en heeft weinig kans van slagen. Men lost vaak problemen op vanuit een hype als het bijvoorbeeld geescaleerd is in de wijk.  Dan nog is het vaak van korte duur en is er maar weinig voor nodig om weer terug bij af te zijn. Ieder signaal uit de wijk moet benut worden en buurtparticipatie is van groot belang, zeker als het gaat om het betrekken van bewoners en belanghebbende partijen.

Problemen spelen in de meeste gevallen al langer, voordat het werkelijk escaleert. Het credo van Stichting WIEC is “een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet, want anders heb je het alleen meegemaakt”. Bij het punt leefbaarheid hebben we hier helaas voorbeelden genoeg van, men maakt van alles mee maar er gebeurd niet genoeg mee. Leefbaarheid in de wijken is namelijk vaak niet meetbaar maar wordt wel zichtbaar als er iets aan gedaan wordt. Een integrale aanpak is hiervoor van belang. Stichting WIEC wil u graag ondersteunen om deze tot stand te brengen. Stichting WIEC is prima in staat om voor u mogelijke problemen in kaart te brengen om daarna met de partners uit de wijken aan dit probleem te werken, maar dan wel oplossinggericht. Stichting WIEC is een organisatie die niet werkt aan problemen maar juist aan de oplossingen hiervan. Stichting WIEC heeft in de wijk Escamp gedurende twee jaar in Den Haag een projectleider jongerenoverlast gedetacheerd gehad die op deze wijze werkzaam was voor het stadsdeel met veel succes.

Stichting WIEC levert een onafhankelijk voorzitter die alle direct betrokken partijen uit de desbetreffende wijk bij elkaar roept en gaat aan de slag. Een goed en degelijk casuistiek of leefomgevingoverleg kan daarbij helpen. Dit vindt plaats vanuit een eerder gemaakte deskundige analyse. Hiervan wordt wekelijks dan wel maandelijks een verslaglegging gemaakt richting de beleidsmakers en of management, die direct helder op papier hebben wat er moet gebeuren en wie wat moet gaan doen. De ervaring leert dat na een paar maanden de partners elkaar prima weten te vinden en dat het in de wijk zichtbaar wordt. In dit soort casussen is Stichting WIEC voor een van te voren afgesproken tijdsperiode de onafhankelijke trekker, die de instanties tot elkaar brengt en hen laat doen waar zij voor zijn, maar dan wel in gezamenlijkheid. Dat hier een prima integrale aanpak uit voortkomt, mag duidelijk zijn.

Stichting WIEC neemt een ieder serieus, vooral de wijkbewoners die wij als de ervaringdeskundige zien. De professionals in de wijken doen allen hun best, zo is onze overtuiging, maar een sturing vanuit een onafhankelijke instantie van bijvoorbeeld Stichting WIEC kan heel nuttig en constructief zijn en komt vooral de doelgroep en de wijk ten goede. In januari 2011 is Stichting WIEC in een gedeelte van de wijk Wateringseveld aan de slag gegaan in opdracht van het stadsdeelkantoor Escamp in Den Haag. De doelstelling hierbij was, om met ideeen vanuit de bewoners zelf het komend jaar aan de slag te gaan met het reguliere opbouw en welzijnswerk. De bewoners zijn allen individueel benaderd en kregen de gelegenheid hun zegje te doen. Dit is in samenwerking met het taem wijkagenten gebeurd van bureau Berensteinlaan die bij de meeste huisbezoeken aanwezig waren.  Het is vooral belangrijk om te weten hoe men het wonen in een wijk ervaart en wat mogelijk de problemen zijn waar men tegenaan loopt. Buurtparticipatie zonder betrokkenheid van de bewoners zelf, bestaat naar onze mening niet. Stichting WIEC heeft de werkwijze dat wij liever met bewoners praten dan erover, ook wel participatie genoemd.

Hebben wij u in dit korte inleidende verhaal geïnteresseerd gemaakt neemt u dan gerust contact op met ons. Stichting WIEC wil graag verder met u praten over een mogelijk inzet vanuit onze Stichting die staat voor kwaliteit en deskundigheid.